L’atenció dels nostres infants ha de ser educativa i de qualitat

L’STEI Intersindical porta fent feina al sector educatiu de 0-3 anys des de fa molts anys, coneix el sector, coneix l’evolució que ha sofert l’etapa, des del punt de vista pedagògic, laboral i social, i sap quines són, encara, les seves mancances.

Som conscients que per assolir una etapa educativa de 0-3 anys a les Illes Balears, universal i gratuïta, que és el model que l’STEI sempre ha defensat, queda molt camí a recorrer i cal apostar-hi socialment, políticament i pressupostàriament.

Les quatre illes presenten realitats molt diferents pel que fa a la implantació de l’etapa educativa 0-3 anys: Menorca és capdavantera pel que fa a longevitat, evolució pedagògica, consolidació social i condicions laborals de les treballadores del sector. La mitjana de població infantil que gaudeix del servei és elevat (entorn del 70%) i gairebé la totalitat de centres de 0-3 són reconeguts per la Conselleria. Mallorca i Pitiüses presenten realitats diferents i canviants segons els municipis. La realitat ens mostra que en aquests indrets, l’oferta de centres no autoritzats duplica (si més no) la dels centres autoritzats (siguin públics o privats). Això vol dir que tots aquests centres no autoritzats no reuneixen els requisits establerts pel Decret de 2008 i que, per tant, ofereixen un servei sense les garanties exigides per l’administració educativa, un fet que té una incidència directa en la qualitat de l’atenció que s’hi dispensa i en la qualitat dels llocs de feina. Vol dir també que les condicions laborals del sector són múltiples i que la precarietat salarial de bona part del col.lectiu el situa a la tercera divisió del sistema educatiu.

Des de l’STEI som ben conscients que la qualitat pedagògica és fonamental per poder detectar prematurament les necessitats d’atenció de cadascun dels infants que després arribaran a les escoles d’infantil i primària, i tenim ben present que, amb l’actual sistema social, l’educació 0-3 esdevé cabdal per poder conciliar la vida laboral i familiar i, de cap manera, podem consentir que l’accés a ella vengui condicionat pel poder adquisitiu de les famílies.

El projecte de decret que ha emprès la Conselleria de Serveis Socials del Govern Balear pretén donar resposta a la realitat que descrivíem més amunt. Des de l’STEI reconeixem el problema i també la necessitat, però considerem que el Govern comença la casa per la teulada i emprèn un decret sense partir d’una diagnosi i sense valorar les conseqüències, a mig i llarg termini, que aquesta legislació, tal i com està plantejada, pot tenir. També trobem a faltar un discurs cohesionat entre els dues Conselleries (Educació i Serveis Socials) i un compromís explícit envers la progressiva creació de places educatives de 0-3 a les Illes Balears.

Considerem que el Projecte de Decret, tal i com està plantejat, a part d’ordenar els centres assistencials existents, pot fomentar-ne la creació de nous o, fins i tot, desvirtuar la xarxa educativa de 0-3 en benefici de la primera, si tot plegat no ve acompanyat d’un fort compromís polític i pressupostari per fer créixer la xarxa educativa, que és el model que defensem i defensarem des del nostre sindicat.

Des de l’STEI considerem que la solució no passa únicament per regular i legalitzar els centres assistencials que existeixen, sinó per modificar aquesta realitat i millorar-la, amb la finalitat de donar resposta suficient a tota la població potencial a escolaritzar de 0-3 anys, sense fomentar dobles vies allunyades entre sí que ens poden abocar a una discriminació de famílies i, fins i tot, desvirtuar la feina feta per atorgar a l’etapa educativa de 0-3 el lloc que li correspon.

Per tot això, l’STEI Intersindical demana, sense oblidar totes les consideracions fetes més amunt i com a mesures més urgents, que Conselleria d’Educació del Govern Balear, a través de l’IEPI, i la Conselleria de Serveis Socials, en estreta col.laboració amb les administracions locals i insulars, engeguin un sistema exhaustiu de recaptació de dades per tal de poder fer una anàlisi pormenoritzada de la situació d’escolarització actual d’infants de 0-3 anys, conèixer de manera fidel el nombre de places i centres de la xarxa pública i de la xarxa privada de 0-3 anys, tant l’educativa com l’assistencial, a cadascuna de les illes i elaborar un informe sobre la situació real de l’etapa educativa de 0-3 anys a les Illes Balears que serveixi per fixar objectius (educatius i pressupostaris) a curt, mig i llarg termini.

En segon lloc, que es doni prioritat a la posada en marxa d’un sistema de beques que provenguin de les tres administracions, amb una major implicació de l’administració autonòmica (qui té les competències en educació), per tal de descarregar les administracions municipals i abaratir progressivament el cost de les quotes que han d’aportar les famílies, amb l’objectiu de fer assequible, a tota la població infantil potencial que vulgui accedir-hi, l’etapa educativa de 0-3 anys.

En tercer lloc, que es creï una comissió d’experts i de representants de la comunitat educativa que, partint d’una anàlisi seriosa de la realitat, puguin avaluar les mesures a emprendre, els tempos adequats a implantar i les característiques que hauria de tenir la mesura reguladora que es decideixi tirar endavant per ordenar la realitat actual de l’assistència a infants de 0-3 anys.

Com a sindicats de treballadors i treballadores que té el seu origen a l’àmbit educatiu no podem restar de mans plegades davant les mesures que el Govern ha engegat i instem a la responsabilitat, la coherència, la seriositat, l’escolta i la permeabilitat de l’administració a l’hora d’engegar una mesura tan controvertida com la que ens ocupa.

Maria Camps

Stei Intersindical